fbpx

Privatumo politika ir bendrosios taisyklės

Privatumo politikos tikslas – suteikti fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) informaciją apie duomenų apdorojimo tikslus, apimtį ir saugumą, taip pat suteikti kitą informaciją susijusią su duomenų apdorojimu. 

Pardavėjas (VBE Math) pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje (Šiame puslapyje). Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

Asmeniniai duomenys

  1. Sąvokos

1.1. Asmens duomenys – visa informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, pasinaudojant asmenį identifikuojančiais duomenimis (vardas, pavardė, adresas, asmens kodas ir pan.) arba pagal asmeniui būdingus fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.2. Asmens duomenų tvarkymas – visi automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekami veiksmai.

1.3. Pardavėjas – VBE Math administracija.

2. Pagrindinės asmens duomenų tvarkymo sąlygos

2.1. Asmens duomenys tvarkomi šia tvarka:

2.1.1. Pardavėjas netikrina Pirkėjo perduodamų Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir laiko jais teisingais, o Pirkėjas garantuoja ir patvirtina, kad Pirkėjo perduodami Asmens duomenys yra teisėtai surinkti, valdomi, naudojami bei tvarkomi ir Pirkėjas turi teisę perduoti Asmens duomenis Pardavėjui.

2.1.2. Pardavėjas iš Pirkėjo gautus Asmens duomenis naudoja, valdo ir tvarko paslaugų teikimo tikslais. Šiuo pagrindu Pardavėjas Asmens duomenis gali atskleisti elektroninius mokėjimų paslaugą teikiančiai įmonei (www.stripe.com) ar kitam trečiajam asmeniui dalyvaujančiam užsakymų vykdymo procese.

2.1.3. VBE Math privatumo politika taikoma apdorojant asmeninius duomenis, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu (forma) fizinis asmuo pateikia savo duomenis arba fizinio asmens duomenis pateikia trečioji šalis (įstatymo numatytais atvejais / įgaliojimą / sutikimą) popieriuje, elektronine forma, VBE Math tinklapyje, internetinėje parduotuvėje.

2.1.4. Duomenų saugojimo terminas priklauso nuo reglamentuoto laikotarpio norminiame akte arba laikotarpio, suderinto sutartyje, arba reglamentuoto VBE Math. Asmeniniai duomenys saugomi neilgiau, nei tai reikalinga įgyvendinti norminiame akte numatytus reikalavimus.

2.1.5. Pardavėjas Asmens duomenis tvarko ne ilgiau nei tai yra būtina Sutarties tikslams pasiekti, nebent jis turi teisėtą pagrindą tvarkyti Asmens duomenis ilgiau.

2.1.6. Pardavėjas savo interneto svetainėje skelbia ir saugo naujausią šio priedo versiją ir privatumo politikos sąlygas.

3. Kitos sąlygos

3.1. Jei Asmens duomenų subjektas ir/ar įgaliota institucija Pardavėjui praneša, kad Asmens duomenis surinkti, naudojami, valdomi, tvarkomi neteisėtai, Pardavėjas tokios informacijos netikrina, bet laiko, kad ji yra teisinga ir turi teisę sustabdyti visus ar dalį Asmens duomenims tvarkymo veiksmų. Pirkėjas padengia visas dėl to Pardavėjo patirtas išlaidas, kaštus, žalą ir nuostolius, įskaitant ir kompetentingų institucijų paskirtas baudas.

3.2. Šalys įsipareigoja savo lėšomis ir jėgomis įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.3. Jei Pirkėjas nevykdo su Asmens duomenų apsauga susijusių įsipareigojimų, nustatytų šioje Sutartyje ir/ar kylančių iš teisės aktų reikalavimų ir/ar privalomų nurodymų, ar Pirkėjo pateikti patvirtinimai ar garantijos tampa neteisingomis, Pardavėjas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą tiek, kiek tai yra susiję su Asmens duomenų bet kokiu naudojimu Sutarties vykdymui, iki tol, kol Pirkėjas pradės tinkamai vykdyti tokias pareigas ir pašalins pasekmes, kilusias dėl tokio pareigų nevykdymo. Pirkėjas padengia visas dėl to Pardavėjo patirtas išlaidas, kaštus, žalą ir nuostolius.

3.4. Asmens duomenų apsauga įgyvendinama remiantis aktualiausiais norminiais aktais (reglamentai, įstatymai, taisyklės).

3.5. VBE Math turi teisę keisti privatumo politiką, prieš tai informuodama fizinius asmenis (duomenų subjektas).

3.6. Duomenų subjektas (fizinis asmuo), manantis, kad buvo pažeistos jo teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę kreiptis į VBE Math (el. p. info@vbemath.com) arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. 

4. Priėjimas prie asmeninių asmens duomenų

4.1 Fizinis asmuo gali gauti priėjimą prie savo asmeninių duomenų, rašytinio prašymo pagrindu, laikantis asmens duomenis reguliuojančių norminių aktų, taip pat norminių aktų, reguliuojančių paraiškų priėmimą ir nagrinėjimą, išsiunčiant prašymą (el. paštu: info@vbemath.com). Pateikiant prašymą, fizinis asmuo privalo save identifikuoti, tam, kad VBE Math galėtų įsitikinti, kad asmuo prašo būtent savo duomenų. Tik tokiu atveju VBE Math suteiks asmeniui visus turimus duomenis ir kitą teisės aktų nustatytą informaciją. 

5. Apmokėjimas

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:

5.4.1. Atsiskaitymas bankine kortele, naudojant mokėjimų tarpininką – www.stripe.com.

5.5. Pirkėjas apmokėdamas įsigyja mėnesinę prieigą prie visų paslaugos aprašyme nurodytų paslaugų, kuri bus atnaujinama automatiškai kas mėnesį.

5.6. Pirkėjas gali bet kada nutraukti mokėjimus savo paskyroje.

5.7. Paslaugos, kuriose nenurodytas mėnesinis mokestis, yra vienkartinės ir už jas nebus nuskaičuojami pinigai kitą mėnesį.

5.8. Jei pirkėjas pamiršo nutraukti prenumeratą ir pinigai buvo nuskaityti, pirkėjas gali susisiekti su VBE Math per 4 valandas (po automatinio mokėjimo įvykdymo) dėl paslaugų nutraukimo ir pinigų grąžinimo. Susisiekti galima TIK el. paštu info@vbemath.com

6. Konsultacijos ir uždavinių sprendimas

6.1. Uždavinius galite pateikti info@vbemath.com, dažniausiai pateikiame sprendimus su asakymais per 24 val. (Galite pateikti nuo 3 iki 15 uždavinių per mėn., atsižvelgiant į įsigytą kursą ).

6.1.1. Jei įsigijate tik uždavinių sprendimus, jų kiekis ribojamas pagal pirkimų skaičių (t. y. 1 nusipirkimas yra lygus 3 uždaviniams).

6.1.1.2. Jei uždavinys turi dalis a, b, c, kurios reikalauja atskiro sprendimo, tai laikoma kaip papildomu uždaviniu.

6.1.2. Darbo dieną uždavinius pateikus vėliau kaip 19 val., sprendimus pateikiame kitą darbo dieną. (Darbo laikas 8-18 val.)

6.1.3. Jei neišnaudojote uždavinių per einamąjį mėnesį, į sekantį mėnesį jie nepersikelia.

6.1.4. Įsigijus kursą, kurio apmokėjimas bus įvykdytas po 2 dienų, uždavinius galėsite siųsti tik apmokėjus už paslaugas. Kol naudojatės nemokamu laikotarpiu, Jums prieinami testai, konspektai ir visa kita medžiaga pateikta kurse.

6.1.5. Vienam asmeniui suteikiamas vienas kartas pasinaudoti nemokamu paslaugų išbandymu. Jei asmuo pasinaudoja antrą kartą, paskyrai bus automatiškai nutrauktas nemokamas paslaugų teikimas.

6.2. Mokytojai gali suteikti konsultacijas dėl kitų matematikos problemų el. paštu, o jei nepavyksta jų išspręsti, galima trumpam susisiekti naudojant Zoom programėlę (Suteikiama iki 3 kartų per mėn. po 15 min, jei nenumatyta kitaip paslaugos aprašyme).

6.2.2. Dėl Zoom konsultacijų būtina užsirezervuoti laiką bent 24 val. iki norimo laiko.

6.2.3. Jei neišnaudojote Zoom konsultacijų per einamąjį mėnesį, į sekantį mėnesį jos nepersikelia.

6.2.4. Nusipirkus nuotolines pamokas su mokytojais ir neišnaudojus per mokslų metus, jas galima perkelti į kitus mokslo metus arba perleisti kitam asmeniui. Neišnaudojus pamokų pinigai nėra grąžinami.

7. VBE Math svetainės turinys

7.1. Visa informacija pateikiama www.vbemath.com svetainėje yra VBE Math nuosavybė, kurią draudžiama kopijuoti ar kitaip platinti be sutikimo.

7.2. Dėl pažeistų autorinių teisių, visais atvejais bus kreipiamąsi į teismą.

8. Kita

8.1. Viena paskyra gali naudotis tik vienas asmuo vienu metu. Sistemai nustačius, kad yra prisijungta iš kelių skirtingų IP adresų, būsite atjungti nuo savo paskyros.

9. Prekių pristatymas ir grąžinimai

9.1. Prekės išsiunčiamos per 1 d. d. po sėkmingo apmokėjimo.

9.2. Prekes grąžinti galima per 5 d. d. po gavimo. (Siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas)

9.2. Prekės, kurios buvo išpakuotos, pažeistos pirkėjo arba kitaip pradėtos naudoti negrąžinamos. (pvz. nutrintas kortelių nutrinamas sluoksnis arba nuklijuoti lipdukai).